12 خرداد 1390

در کوچه سار شب

در این سرای بی کسی ،کسی به در نمی زند 

به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند 

یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند 

کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند 

نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار 

دریغ کز شبی چنین سپیده سر نمی زند 

دل خراب من دگر خرابتر نمی شود 

که خنجر غمت از این خرابتر خرابتر نمی زند 

گذر گهی است پر ستم که اندرو به غیر غم 

یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند 

چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته ات؟ 

برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند 

نه سایه دارم و نه بر،بیفکنندم و سزاست 

اگر نه،بر درخت تر کسی تبر نمی زند 

                                  

 

                                             **سایه**