15 شهریور 1390

nobil

 

 

 

بازنده منم که در را باز می گذارم شاید که بازگردی، دُزد هم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمی یابد، مهم دلم بودم که تو.....بُردی.!!!