10 آذر 1390

دو بیتی .
هرکس که نداند و نداند که نداند ! 

در جهل مرکب ابدالدهر ،  بماند .

هرکس که نداند و نخواهد که بداند !

حیف است چنین جانوری زنده بماند