13 بهمن 1390

دی


کوچه ها منتظر بانگ قدمهای تو اند


تو از این برف فرو آمده دلگیر مشو


تو از این وادی سرما زده نومید مباش


 ((  دی   ))   زمانی دارد


و  زمستان اجلش نزدیک است .