30 بهمن 1390

هوایی شدم !    تو ای پری کجایی ؟مه و ستاره درد من میداند


که من ز در پی تو سرگردانم


شبی کنار چشمه پیدا شو


میان اشک من چو گل وا شوتو ای    پری کجایی ......هوا ، بد هواییه !


هوایی شدم !