20 فروردین 1391

جلسه اول دوره
گاهی بساط عیش خودش جور میشود


گاهی به صد مقدمه ناجور میشود 
پ . ن . : رئیس محترم