20 اردیبهشت 1391

25 / 10 / 1362
کوچه ها منتظر بانگ قدمهای تواند


تو از این برف فرو آمده دلگیر مشو


تو از این وادی سرمازده نومید مباش


دی زمانی دارد 


و زمستان اجلش نزدیک است 

پ . ن .  : اس ام اس یه دوست روز تولدم