30 اردیبهشت 1391

خدا

و سرنوشت من

ثبوت جاودانگی ست


وتو!


کسی که هی به جستجوی کردگار،

کاروان عقل خویش را روانه می کنی ،


مرو !


من از تبار سر سپردگان مشرقم


من از دیار عشق سر بلند کرده ام


وکعبه ی ضمیر من

شگرف کعبه ای ست،


مرو !


خدا میان قلب مومن من است.

خ خالده فروغ