2 تیر 1391

صید و صیاد


           چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم... ای طرفه نگارم


         از دوری صیاد دگر تاب ندارم ... رفته ست قرارم


 چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم.... رهائی نتوانم..


 تا دام در آغوش نگیرم نگرانم..  وای از دل زارم


                 *****


            از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی.... بر دل بنشانی


            چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی ... وای از شب تارم


 در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم... از دیده رهه کوی تو با عشق بشویم


    ** با حال نزارم... با حال نزارم**


     ******


  بر خیز که داغ از من بیچاره ستانی... بنشین که شرر بر دل تنگم بنشانی


    تا آن لب شیرین به سخن بازگشایی ... خوش جلوه نمایی


    ای برده امان از دل عشاق کجایی ... تا سجده گزارم.. تا سجده گزارم


         *****


      گر بوی تو را باد به منزل برساند... جانم برهاند..


    ور لحظه وجودم اثری هیچ نماند .... جز گرد و غبارم.. جز گرد و غبارم