16 مهر 1391

نمک !
زخم که میخوری


مزه مزه اش کن


حتما


نمکش


آشناست ......