16 مهر 1391

سپیده

   ((     خوبی ؟؟     ))


گاهی با تمام تکراری بودنش


غوغا میکند ....!!!

و در جوابش


میتوان


بزرگترین دروغها را گفت ......((     خوبم      ))