20 مهر 1391

سکوت
گاه میتوانیم برای کسی که دوستش داریم

چند سطر سکوت بنویسیم

تا زمان تنهایی


هر طور دلش خواست

معنا کند