21 مهر 1391

سعدی
هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده‌ام


جز بر دو روی یار موافق که در همست

سعدی