1 آبان 1391

پرنده مهاجر
غـــریب یعنـــی :


کســــی کـــــه تنـــــها پنــاه خستگی هایــــش


همیـــــن کلمــــــات پـــــر از بغـضـند !

پ . ن . : نظر یکی از دوستان عزیزم .