12 خرداد 1392

قدرت

  

 

 

 

 

گاهی یک دوست کاری می‌ کند که دلت بد‌جور برای دشمنت تنگ می‌شود !
 
دلم می خواست زمان را باز می گرداندم ..

نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم ..

بلکه برای اینکه نگذارم بیایند!!
 
تنـــــــــها بودن قدرت می خواهد ....

و این قـــــــــدرت را کسی به من داد ،

...
که روزی می گفت: تنهایت نمی گذارم ... !!!