12 تیر 1386

یک روز پر کار

 

صبح

صدای گنجشک

مامان

صبحانه

خونه

کوچه

خیابان

کار

خوب

تغییر

گیر   

اعتصاب

گفتگو

نتیجه

آرام

نهار

استراحت

کار

دعوا    

 توهین

خستگی

تعطیل

راه

خونه

چای

تلویزیون

مامان

بابا

خواهر ها

برادر ( اگر بود )

شام

چای

یک لیوان شیر گرم

رختخواب

تلفن ( هادی )   

لالا

......