19 مهر 1390

شریعتی

 

 

من تو را دوست دارم و تو دیگری را ؟!   

 


و دیگری دیگری را !  

 


و در این میان همه تنهاییم . 

 

شریعتی