16 آبان 1390

سخن بزرگ
انسان برای پیروزی آفریده شده است .


او را میتوان نابود کرد ،

ولی نمیتوان شکست داد .ارنست همینگوی