20 مهر 1391

داغ
همیشه حرارت لازم نیست


گاهی


از سردی یک نگاه


میتوان آتش گرفت .