6 بهمن 1391

بی تو دلم یه قبله و زندونی شهر شماست ......


بی تو دلم گرفته و زندونی شهر شماست

دیدن روی ماه تو راه نجات دل ماست

هنوز نگاه مست تو شراب دردانه ماست

اگه هنوز دل می تپه از چشم شهلای شماست

عشق و شراب و رازقی جاذبه شهر شماست

به حافظ شما قسم خدا نگهدار شماست

عاشقی و در به دری حادثه شهر شماست

صفاسرا و نرگسا زینت مهتاب شماست


بوسه گرم و آتشین هدیه به دستای شماست

پرستوها که کوچ کنند غم به دل ما عاشقاست


شراب ناب شهرتون خون دل ما عاشقاست

صفا صفای دل ماست عاشق کشی راه شماست


عاشقی روی ماه تو واله و شیدای شماست

سراسرای زایراست خون به دل ما عاشقاست


صفا صفای عارف است دل پی دیدار شماست

سراسرای زایراست خون به دل ما عاشقاست